Adatkezelési nyilatkozat

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – MARKETING ADATKEZELÉSEK

A Habyt Zrt. (Habyt) főtevékenysége csomagküldő, internetes kiskereskedelem. Főtevékenységével összefüggésben egyéb tevékenységeket is folytat (pl: egyéb, nem bolti piaci kiskereskedelem), mely tevékenységek együtteséhez marketing célú adatkezelések is kapcsolódnak. Ezen marketing tevékenységek jellemzően a Habyt, mint adatkezelő saját termékeit és szolgáltatásait mutatják be meglévő vagy potenciális ügyfelek számára. Kivételesen arra is sor kerülhet, hogy a Habyt valamely üzleti partnere kapcsolódó ajánlatával keresse meg meglévő ügyfeleit. Ilyen esetekben személyes adat továbbítására az üzleti partner számára nem kerül sor. 

Az alábbiakban a Habyt tevékenységeihez kapcsolódó, marketing célból történő adatkezelések kerülnek bemutatásra. A tájékoztató a https://habyt.hu honlapon érhető el. 

Postai marketing megkeresés esetében az adatkezelési tájékoztató postai úton is megküldésre kerül. 

Telefonos megkeresés esetében pedig a Habyt telefonos úton is tájékoztatást nyújt a marketing célból történő adatkezelésekről. 

A Habyt minden esetben biztosítani kívánja az érintettek önrendelkezési jogát, azaz az érintett konkrét tartalmú jelzésére nevezett adatkezelést megszünteti.

Kérdés esetén keresse adatvédelmi tisztviselőnket.

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név:Habyt Zrt.
Székhely:1112 Budapest, Budaörsi út 160
Cégjegyzékszám:Cg. 01-10-141872
Adószám:27851359-2-43
Képviseli:Szauer Tamás igazgató és Varsádi Viktor igazgató együttesen
Honlap:https://habyt.hu
Elektronikus elérhetőség:info@habyt.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve:Szauer Tamás
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:info@habyt.hu

SZABÁLYOZÁS MÓDJA

Az adatkezelő kötelezettsége, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat az érintettek számára elérhetővé tegye. A tájékoztatásnak tömörnek, egyértelműnek, érthetőnek és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie. Ennek tükrében jelen tájékoztató az adatkezelések legfontosabb körülményeit mutatja be törekedve az érthetőség szempontjának szem előtt tartására. Ismét kiemeljük, hogy kérdés esetén az adatkezelőtől tájékoztatás kérhető.

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK, MELYEKET A HABYT KÖVET

A kezelt személyes adatok köre:

Az egyes adatkezelések bemutatásánál minden esetben bemutatjuk azon személyes adatokat, melyek az adatkezeléshez feltétlenül szükségesek. Ezen személyes adatokat az online felületeinken csillaggal jelöljük. Amennyiben vannak az adatkezeléshez opcionálisan kapcsolódó személyes adatok is, ezek mellett nem található csillag, így ezek megadása az Ön belátásától függ. A kapcsolati adatoknál (telefonszám, e-mail cím) azt is külön jelöljük, hogy ezek pusztán például a megrendelt áru kiszállításának megkönnyítéséhez, illetve marketing vagy egyéb célú adatkezeléshez is szükségesek. Amennyiben egy személyes adatot több célra is használunk ehhez külön-külön jogosult a hozzájárulását megadni vagy azt megtagadni. Jogos érdek alapú adatkezelés esetében pedig valamennyi adatkezelési céllal, illetve személyes adat kezelésével szemben tiltakozhat.

Az adatkezelések jogalapja:

A Habyt jellemzően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pontja szerinti hozzájárulás jogalapon folytat marketing célból adatkezeléseket. Ilyen esetekben figyelemmel van a GDPR-ban, az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB) 5/2020. számú iránymutatásában foglalt, valamint a felügyeleti szerv (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) által megfogalmazott követelményekre. Az egyik legfontosabb követelmény a megfelelő, előzetes tájékoztatás követelménye, mely alapján a Habyt-nek, mint adatkezelőnek olyan módon kell az adatkezelést bemutatni, hogy az érintett regisztráló vagy előfizető személy pontosan tisztában legyen azzal, hogy mihez járul hozzá, valamint, hogy a megadott hozzájárulását miképpen vonhatja vissza.

Kivételes esetekben sor kerülhet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja szerinti jogos érdek jogalapon történő adatkezelésre is. A GDPR 47. számú preambulum bekezdése szerint ugyanis az adatkezelő vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. 

Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. 

Azon esetekben tehát, amikor a Habyt a marketing vagy ügyfélkapcsolat ápolási célú adatkezelések során jogos érdek jogalapra támaszkodik un. jogos érdek tesztben vizsgálja és dokumentálja a jogos érdek fennállását, és annak az érintett személy jogaival és érdekeivel szembeni elsőbbségét. Ezen túlmenően a jogos érdek jogalap alkalmazásáról megfelelő, előzetes adatkezelési tájékoztatást köteles nyújtani, továbbá felhívja a figyelmet az érintett tiltakozási jogára. Tiltakozás esetén az adatkezelést a Habyt megszünteti.

Az adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség módja:

Az egyes adatkezeléseket a Habyt egyenként mutatja be abban az időpontban és olyan módon (interneten, telefonon, megrendelőlapon), ahogyan Önnel a Habyt a kapcsolatot felveszi. Ennek célja az, hogy függetlenül attól, hogy milyen módon (pl: interneten, ügyfélszolgálaton keresztül stb.) bocsátott számunkra személyes adatokat azok kezeléséről előzetes tájékoztatást kaphasson, valamint az érintetti jogait megfelelően gyakorolhassa.

Minden egyes kommunikációs csatornához kapcsolódóan (online, felület, e-mail, telefon, postai út), melyeken keresztül Önnek marketing célból üzeneteket küldünk, joga van külön-külön a hozzájárulását megadni és visszavonni, illetve jogos érdek alapú adatkezelés esetén az egyes csatornákon való kommunikációval szemben külön-külön tiltakozni. Tájékoztatjuk Önt arról is, amennyiben az adatkezeléshez különös körülmény, így például harmadik országba (pl: USA) irányuló adattovábbítás kapcsolódik.

Az egyes adatkezelések elkülönítése:

Szabadon dönthet arról, hogy a Habyt számára milyen marketing célból történő kapcsolatfelvételi, kapcsolattartási formát engedélyez. A Habyt alapvetően e-mail útján küld marketing üzeneteket (EDM). Sor kerülhet azonban arra is, hogy telefonon keresztül vagy postai úton is megkeressük. Erre azonban abban az esetben kerülhet csupán sor, amennyiben az egyes kommunikációs csatornák használatához külön-külön hozzájárult, jogos érdek jogalap alkalmazása esetében pedig, amennyiben ezek használatával szemben nem tiltakozott.

AZ EGYES ADATKEZELÉSEK BEMUTATÁSA

EDM KÜLDÉSE (AZ ÜGYFÉLFIÓKJÁBAN: “MARKETING CÉLÚ ÜZENETEK”)

EZÉRT KAP EDM E-MAILT

A Habyt azon személyek számára, akik ehhez külön hozzájárultak e-mail formájában, marketing célból üzeneteket küld (EDM). A hozzájárulást jellemzően online felületen (weboldalon), kivételes esetekben rendezvényen (pl: pop up bolt) adja meg az érintett. Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett személy GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése szerinti előzetes hozzájárulása, melyet bármikor, indokolás nélkül vonhat vissza. A Habyt jellemzően hetente egy alkalommal küld EDM e-mailt, kivételesen azonban ennél több e-mail küldésére is sor kerülhet (lsd.pl: rendkívüli promóciók, aktuális rendezvények, stb.).

Jogi személyek törvényes képviselői, illetve szakterületi kapcsolattartói (pl: pénzügyi részleg, könyvelés) számára a Habyt a GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdése szerinti jogos érdek jogalapon küldhet EDM e-mailt. Ilyen esetekben az érintettek megkeresése a céggel való kapcsolatfelvétel céljából történik, a Habyt tehát nem magánszemélyeket céloz meg ilyen esetekben. A személyes adatokat a Habyt vagy üzleti partnere a cégnyilvántartásból, illetve a cég honlapjáról veszi át.

AZ EDM E-MAILEK TARTALMA

Az EDM üzenetek jellemzően a Habyt saját termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosak (EDM), azok működését, jellemzőit, előnyeit, tartalmi elemeit mutatják be, regisztrációra, előfizetésre vagy ismételt előfizetésre hívnak fel, továbbá nyereményjátékról számolhatnak be. Kivételesen előfordulhat, hogy a Habyt egy kiemelt partnerének az üzenetét továbbítja, ám ilyen esetekben sem továbbítja az érintett adatait a partner számára. 

ÍGY IRATKOZHAT LE AZ EDM E-MAILEKRŐL

Az EDM e-mailekről az e-mailek alján található link segítségével vagy az ügyfélfiókján keresztül iratkozhat le. Mivel az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt bármikor, indokolás nélkül vonhatja vissza. Amennyiben a leiratkozási igényét az ügyfélszolgálatnál teszi ott is segítenek Önnek a leiratkozásban.

Jogi személyek törvényes képviselői, szakterületi kapcsolattartói személyes adataik kezelésével szemben a kapcsolatfelvétel alkalmával, az ügyfélszolgálaton keresztül (e-mailben) tiltakozhatnak, illetve lehetőség van az e-mail alján elhelyezett link segítségével történő leiratkozásra is.

Az alábbiakban az EDM e-mailek küldéséhez kapcsolódó adatkezeléseket táblázatos formában mutatjuk be. Az EDM e-mailek küldéséhez kapcsolódó adatkezelések a következők szerint történnek:

Az adatkezelés céljaAz adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása, regisztrációra, előfizetésre vagy ismételt előfizetésre történő ösztönzés, valamint a kiemelt partnerek ajánlatainak a továbbítása.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdése alapján. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
Jogi személyek törvényes képviselői, illetve szakterületi kapcsolattartói (pl: pénzügyi részleg, könyvelés) számára a Habyt a GDPR 6. cikk (1)(f) bekezdése szerinti jogos érdek jogalapon küldhet EDM e-mailt.
Jogos érdek megnevezése:Jogi személyek törvényes képviselői, illetve szakterületi kapcsolattartói esetében az értékesítések volumenének növelése a szakterület alapján relevanciával rendelkező cégekkel történő kapcsolatfelvétel útján, a közvetlen üzletszerzés.
Az érintettek kategóriái:Hírlevélküldésre (EDM-re) regisztráló természetes személyek, egyéni vállalkozók.
Jogi személyek esetében olyan cégek törvényes képviselői, szakmai kapcsolattartói, amely cégek a Habyt termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan relevanciával rendelkeznek.
Kezelt személyes adatok kategóriái:Név, e-mail cím (az adatfeldolgozó a kézbesítés sikerességét is méri).
A személyes adatok forrása:Az érintettek.
Jogi személyek esetében a közhiteles cégnyilvántartás, a cég honlapja, illetve a Habyt üzleti partnerei által ugyanezen forrásokból történő adatgyűjtés.
Az adatkezelés időtartama:A hozzájárulás visszavonásáig (visszavonást követő 3. munkanap), jogi személy esetében az érintett törvényes képviselő, szakmai kapcsolattartó tiltakozását követő 3. nap.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):Wanadis Kft. adatfeldolgozó (1112 Budapest, Budaörsi u. 153., Cg.01-09-885144., info@wanadis.hu). Feladata: EDM e-mailek kiküldése.
Harmadik országba történő adattovábbítás:Nem történik.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:Az adatszolgáltatás önkéntes.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:Adatszolgáltatás hiányában nem kap hírlevelet az érintett.

PAPÍR ALAPÚ DIRKET MARKETING TEVÉKENYSÉG

A Habyt valamely termékére előfizető vagy korábban előfizetéssel rendelkező, vagy azt megvásároló személyek számára postai úton is küldhet marketing üzeneteket. Ide tartoznak a termék előfizetésének megújítására vagy újabb megrendelésre felhívó, valamint kivételes esetekben az új Habyt terméket bemutató postai küldemények. 

Postai úton megküldött marketing célú megkeresések esetében az adatkezelés jogalapja a Habyt GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdése szerinti jogos érdeke. Postai megkeresésre az ügyfelek az előfizetésükkel vagy korábban megrendelt termékükkel összefüggésben számíthatnak további, azonos vagy kapcsolódó tárgyú postai megkeresésekre (pl: az előfizetés lejárta esetén annak meghosszabbítására irányuló felhívás és ajánlat). Az érintett az adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat. Tiltakozni a megrendeléssel egyidejűleg az online felületen lehet, emellett lehetőség van a tiltakozást e-mailben (info@habyt.hu).

A postai úton megküldött marketing megkeresések küldéséhez kapcsolódó adatkezelések a következők szerint történnek:

Az adatkezelés céljaElőfizetésre vagy ismételt előfizetésre, vagy vásárlásra történő ösztönzés, valamint valamely termék előnyeinek a bemutatása.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Habyt GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdése szerinti jogos érdeke. Az érintett az adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat!
Jogos érdek megnevezése:A Habyt adatkezelő termékeinek terjesztése, az értékesítés volumenének növelése, a termékek bemutatása, népszerűsítése, előnyeik ismertetése.
Az érintettek kategóriái:A megrendelő természetes személyek, valamint jogi személyek kapcsolattartói.
Kezelt személyes adatok kategóriái:Az érintett természetes személy neve és postai címe. Jogi személy kapcsolattartója esetében a kapcsolattartó neve.
A személyes adatok forrása:Az érintettek.
Az adatkezelés időtartama:Az érintett tiltakozását követő 5. nap.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., Cg.01-10-042463), melynek feladata a küldemények és levelek kiszállítása.
GLS General Logistics Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.), melynek feladata a küldemények csomagolása, kiszállítása.
Harmadik országba történő adattovábbítás:Nem történik.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:Az adatszolgáltatás önkéntes.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:Tiltakozás esetén nem kap postai megkeresést az érintett.

TELEFONOS ÚTON TÖRTÉNŐ MEGKERESÉSEK (TELEMARKETING)

A Habyt a termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos regisztrációk, illetve az előfizetések, vásárlások számának növelése, valamint a meglévő ügyfelek (regisztráltak és előfizetők) elégedettségének felmérése, problémáik orvoslása (lsd. pl: életkori korlátok) érdekében ügyfeleit, potenciális ügyfeleit telefonos úton is megkeresheti. A megkereséseket az ügyfélszolgálat, illetve adatfeldolgozó társaság végezheti. Utóbbi a személyes adatokat saját célra nem használhatja, kizárólag a Habyt nevében és javára köteles és jogosult eljárni. Az adatfeldolgozó a Habyt nevében hívásokat kezdeményez, rögzíti a regisztrációkat, előfizetéseket, vásárlásokat, valamint az EDM regisztrációkat. Az adatfeldolgozó az érintett személy hozzájárulása esetén a beszélgetést is rögzíti, melyet az adott, jellemzően negyedéves kampány időszaka alatt kezel. Ezt követően a hanganyag a Habyt számára átadásra kerül, majd pedig a Habyt által egy hónapon belül törlésre kerül. Az ügyfél azonban a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben a hanganyag törlésre kerül.

A telefonos megkeresésekhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja – a hangrögzítés kivételével – a Habyt GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdése szerinti jogos érdeke. A GDPR 47. számú preambulum bekezdése szerint ugyanis az adatkezelő vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget, figyelembe véve az adatkezelővel való kapcsolata alapján az érintett észszerű elvárásait. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele. A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e észszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető. A hangrögzítés jogalapja az érintett GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése szerinti hozzájárulása.

A telefonos megkeresést jellemzően azon ügyfelek kapnak, akikkel a Habyt-nek már ügyfélkapcsolata áll fenn, azaz valamely termékét vagy szolgáltatását már megrendelték, és azzal összefüggésben telefonszám adatukat a Habyt számára megadták. Feltehető, hogy ezen személyek további, hasonló termékek vagy szolgáltatások iránt érdeklődnek. Alappal számíthatnak arra is, hogy a Habyt termékértékesítés, ügyfélelégedettség, illetve telefonon keresztül történő segítségnyújtás biztosítása végett őket telefonon keresztül megkeresi, mely megkeresés kifejezetten az ügyfelek érdekeit szolgálja. Az ügyfelek az általuk megadott telefonszámon keresztül a kapcsolatfelvételre számíthatnak különös tekintettel arra, hogy a Habyt az adatkezelésről előzetes adatkezelési tájékoztatást is nyújt. 

Telefonos megkeresést potenciális és jogi személy ügyfelek is kaphatnak, akik számára a Habyt terméket vagy szolgáltatást értékesíthet. Ilyen esetben a Habyt a telefonos megkereséssel előzetes hozzájárulással rendelkező természetes személyeket, valamint törvényes képviselőt vagy szakterületi kapcsolattartót keresi. Az érintett telefonszámok forrása a releváns jogi személyek honlapja, amelyen kapcsolatfelvételi céllal kerülnek a telefonszámok megjelenítésre. A kezelt adatok a jogi személyhez és nem az érintettekhez kapcsolódnak vagy az érintett kifejezett hozzájárulását adta a megkereséshez, így azok személyes adat jellege elenyésző.

Az érintett az adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat. Tiltakozni a telefonos megkeresést megelőzően e-mailben (info@habyt.hu) lehet. Tiltakozni lehet továbbá a telefonos megkeresés alkalmával is.

Az adatkezelések a következők szerint történnek:

Az adatkezelés céljaAz adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása, regisztrációra, előfizetésre vagy ismételt előfizetésre történő ösztönzés. További célja az ügyfelek elégedettségének felmérése, problémáik, kifogásaiknak az orvoslása.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a Habyt GDPR 6. cikk (1) (f) bekezdése szerinti jogos érdeke. Az érintett az adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat !A hangrögzítés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdése szerinti érintetti hozzájárulás, mely bármikor, indokolás nélkül vonható vissza.
Jogos érdek megnevezése:A Habyt adatkezelő termékeinek, szolgáltatásainak terjesztése, az értékesítés volumenének növelése, a termékek és szolgáltatások bemutatása, népszerűsítése, előnyeik ismertetése, valamint az ügyfelek elégedettségének megismerése, fenntartása, növelése, a használatból eredő problémák feltérképezése és orvoslása, és ezzel az ügyfelek megtartása.
Az érintettek kategóriái:Termékre vagy szolgáltatásra regisztráló vagy ezeket megrendelő (előfizető) személyek, akik a regisztráció vagy a megrendelés során telefonszámadatukat önkéntesen megadják.További érintettek olyan potenciális ügyfelek, akik a megkereséshez előzetesen hozzájárultak, vagy akiknek az elérhetőségi adatait a Habyt vagy üzleti partnere a jogi személyek honlapjáról vette át vagy a honlapon közzétett elérhetőség felhívása útján adták meg számára. Ezen érintettek jogi személyek törvényes képviselői és szakterületi kapcsolattartói, akik nem természetes személyi minőségükben kerülnek megkeresésre.
Kezelt személyes adatok kategóriái:Az alap személyes adatok a név és kapcsolati telefonszám. Regisztráció, illetve előfizetés felvétele esetén kerül sor többletadat kezelésére a regisztrációhoz, illetve előfizetéshez kapcsolódóan. 
Meglévő ügyfél esetében:Regisztrációhoz név és e-mail cím (regisztrációhoz adja meg az ügyfél), valamint a telefonszám. 
Előfizetéshez és vásárláshoz név, lakcím, e-mail cím és a telefonszám. 
Céges megkeresés esetében a törvényes képviselő, szakterületi kapcsolattartó neve, e-mailes, és telefonos elérhetősége.
A személyes adatok forrása:Jellemzően közvetlenül az érintettek, kivételes esetekben a honlapon közzétett kapcsolattartó.
Az adatkezelés időtartama:Az érintett tiltakozását követő 3. nap.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):TeleMedia Kft. (1134 Budapest, Váci u. 45.B. ép., Cg-01-09-951075) adatfeldolgozó, amely társaság a Habyt nevében a hívásokat lebonyolíthatja, rögzítheti a regisztrációkat, előfizetéseket, valamint az EDM regisztrációkat.
Harmadik országba történő adattovábbítás:Nem történik.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:Az adatszolgáltatás önkéntes.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:Tiltakozás esetén nem kap telefonos megkeresést az érintett.

A FACEBOOK ÉS A GOOGLE SZOLGÁLTATÓKON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ MARKETING MEGKERESÉSEK (REMARKETING ADATKEZELÉSEK)

A Habyt mindazon személyek e-mail címét, akik regisztrációjuk során a remarketing adatkezeléshez hozzájárultak a Facebook és a Google szolgáltatók számára továbbíthatja, amely szolgáltatók a Facebook vagy a Google szolgáltatásainak igénybevétele során a Habyt hirdetéseivel találkozhatnak. Hasonlóképpen az érintett hozzájárulása alapján (melyet az érintett a Habyt valamely honlapjának böngészése során adott) a böngészéshez használt eszközön Facebook és Google sütik kerülnek elhelyezésre és ezek alapján jelennek meg a Facebook vagy Google oldalak használata során a Habyt hirdetései. Az érintett szolgáltatók un. harmadik országbeli szolgáltatóknak minősülnek. Mindegyik esetben az adatkezelés célja személyre szabott hirdetések megjelenítése olyan személyek részére, akik ehhez hozzájárultak és a Habyt tevékenységét ismerik.

Az adatkezelés jogalapja az érintett remarketing adatkezelések tekintetében adott elkülönült hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése alapján. A hozzájárulás bármikor, indokolás nélkül vonható vissza. Javasoljuk sütik esetében a böngészőben a sütik törlését.

A kapcsolódó adatkezelések az alábbiak szerint történnek:

Az adatkezelés céljaAz adatkezelés célja személyre szabott hirdetések megjelenítése olyan személyek részére, akik ehhez hozzájárultak és a Habyt tevékenységét ismerik.
Az adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1)(a) bekezdése alapján. Az érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
Jogos érdek megnevezése:Nem jogos érdek az adatkezelés jogalapja.
Az érintettek kategóriái:Remarketing céljára hozzájárulásukat adó természetes személyek.
Kezelt személyes adatok kategóriái:e-mail cím, az eszközön elhelyezett egyedi azonosító.
A személyes adatok forrása:Az érintettek.
Az adatkezelés időtartama:E-mail cím esetében a hozzájárulás visszavonásáig, a sütik esetében az érintett böngészőbeállításiban elvégzett törléséig.
Címzettek (adattovábbítás alanyai):Meta (Facebook)(Meta Platforms Ireland Limited4 Grand Canal SquareGrand Canal HarbourDublin 2, Írország)https://www.facebook.com/privacy/policy/?section_id=13-HowToContactMeta
Google Ireland Limited (Google); amelynek székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írországhttps://policies.google.com/privacy?hl=hu&fg=1#europeanrequirements
TikTok Technology Limited (TikTok); amelynek székhelye: 10 Earlsfort Terrace
Dublin, D02 T380, Írországhttps://www.tiktok.com/legal/report/privacy?lang=en
Harmadik országba történő adattovábbítás:A Google, a Meta és a TikTok harmadik országbeli szolgáltatók, melyek adatvédelmi irányelvei a fentebbi sorban kerültek link formájában elhelyezésre.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:Az adatszolgáltatás önkéntes.
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:Adatszolgáltatás hiányában nem kap marketingcélú tájékoztatást a Facebook, TikTok, illetve a Google szolgáltatókon keresztül az érintett.

NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A Habyt termékei, illetve szolgáltatásai megvásárlásának (illetve az előfizetéseknek) ösztönzése céljából nyereményjátékokat is szervez. Bizonyos esetekben az érintett személy un. garantált ajándékban részesül, amennyiben meghatározott időpontig előfizet, vásárol vagy ügyfélként már előfizetéssel rendelkezik. Más esetekben az előfizetést megújító vagy új előfizetést kötő személyek között szervezi a nyereményjátékot, és sorsol ki (nem garantált) nyereményt.

Új előfizető esetében az adatkezelés jogalapja az érintett GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése szerinti hozzájárulása, melyet az előfizetés folyamata során adatkezelési tájékoztatás előz meg. Az előfizető a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja

Fennálló előfizetés esetében, ahol a Habyt és az előfizető között az előfizetés időpontjában nyereményjátékkal kapcsolatos elkülönült kommunikációs mező még nem volt rendszeresítve az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos érdek jogalapra épül. Ilyen esetekben az érintett bármikor jogosult az adatkezeléssel szemben tiltakozni. Tiltakozni e-mailben (info@habyt.hu) lehet. 

A nyereményjátékban való részvételhez személyes adatok kezelése kapcsolódik, melynek részleteit a következőkben mutatjuk be:

Az adatkezelés célja1. cél: A Habyt termékei, illetve szolgáltatásai tekintetében előfizetésre vagy vásárlásra ösztönzés, s ez által az előfizetői hűség jutalmazása.2. cél: Nagyobb értékű nyeremény esetében a nyeremény átvételének írásos dokumentálása, ahhoz kapcsolódóan a bizonylatolási kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja:Új előfizető esetében az adatkezelés jogalapja az érintett GDPR 6. cikk (1) (a) bekezdése szerinti hozzájárulása. 
Fennálló előfizetés esetében a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerinti jogos érdek.
Az átvételi nyilatkozatot az adatkezelő – az átadás-átvétel igazolása, valamint ahhoz kapcsolódóan a bizonylatolási kötelezettség teljesítése céljából – a GDPR 6. cikk (1)(c) pontjában nevesített jogi kötelezettség jogalapon kezeli. A jogi kötelezettséget a Számviteli tv. 169.§-a tartalmazza.
Jogos érdek megnevezése:Fennálló előfizetés esetében ismételt előfizetésre buzdítás, illetve az előfizetői státusz jutalmazása, az ügyfélemegtartás.
Az érintettek kategóriái:Előfizetői státusszal rendelkező személyek, akik a nyereményjátékon tiltakozásuk hiányában vesznek részt.Új előfizetők, akik a nyereményjátékon való részvételhez hozzájárulta.
Kezelt személyes adatok kategóriái:1. cél: név, cégnév, e-mail cím, fennálló előfizetés típusa és ténye.2. cél: név, lakcím, az átadás-átvétel helye, ideje, a nyeremény pontos megnevezése, a nyertes aláírása
A személyes adatok forrása:Az érintett saját maga szolgáltatja a személyes adatokat.
Az adatkezelés időtartama:A hozzájárulás visszavonásáig, illetve jogos érdek jogalap esetében az érintett tiltakozását követő 3. napig.Nyeremény átvétele esetében az átvételt követő 8. év utolsó napjáig (bizonylatolási kötelezettség időtartama).
Címzettek (adattovábbítás alanyai):Nem kerül sor személyes adat továbbítására.
Harmadik országba történő adattovábbítás:Nem történik.
Automatizált döntéshozatal/profilalkotás:Nem történik.
Kötelező-e az adatszolgáltatás:A részvétel önkéntes
Milyen következményekkel jár, ha az érintett nem adja meg a személyes adatait:Nem vehet részt a nyereményjátékon.

VONATKOZÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK:

Az alábbiakban azon legfontosabb jogszabályok kerülnek megnevezésre, melyek a személyes adatok kezelésének módját, a felek jogait és kötelezettségeit alapvetően meghatározzák.

-Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet: GDPR)

A szabályok értelmezésében segítséget nyújthatnak:

-Az Európai Adatvédelmi Testület állásfoglalásai (https://edpb.europa.eu)

-Az Európai Adatvédelmi Biztos iránymutatásai (https://edps.europe.eu)

-A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH, felügyeleti szerv) állásfoglalásai, véleményei, eseti döntései (www.naih.hu)

-A Luxemburgi Bíróság döntései (https://curia.europe.eu)

-A tagállami felügyeleti szervek döntései

A hatályos jogszabályokat elérheti ingyenesen a Nemzeti Jogszabálytárban (https://www.njt.hu), illetve az Európai Bizottság weboldalán keresztül (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU)

ÉRINTETTI JOGOK

Az érintetteket az adatkezelésekkel összefüggésben számos jog megilleti. Az alábbiakban ezen jogokat mutatjuk be:

Az érintettek adatkezeléssel összefüggő jogai: az adatkezelés folyamatban létéről való tájékoztatáshoz való jog; az adatkezeléssel kapcsolatos fenti információkhoz való hozzáférés joga; a kezelt személyes adatok másolatának rendelkezésre bocsátása iránti jog; adathordozhatósághoz való jog (szerződés teljesítése, illetve hozzájárulás jogcímén történő adatkezeléskor); az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelése korlátozásának kérése iránti jog; a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog (jogos érdek jogcímén történő adatkezeléskor); a felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásának joga, bírósághoz fordulás joga.

Az érintett fenti jogainak magyarázata:

Tájékoztatáshoz való jog:

Ön az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelő az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva köteles átadni.

Az információkat az adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban adja meg. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy az érintett a személyazonosságát megelőzőleg más módon hitelt érdemlően igazolta.

Amennyiben a kérelem összetett és nagy számú, az egy hónapos határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A személyes adatokhoz, az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az érintett tájékoztatása arról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a felügyeleti hatósághoz (amely a NAIH) címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. az automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) megvalósul-e az adatkezelőnél és ha igen, mely területen, mi az alkalmazott logika és az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, illetőleg az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő ismételten tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására semmilyen formában nem kerül sor.

Másolat rendelkezésre bocsátásának joga:

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja az érintett kérelme esetén. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog korlátját képezi azonban, hogy az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő; amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, vagy kifejezett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és egyben ha az adatkezelés automatizált módon történik.

Az érintett jogosult a fenti feltételek megvalósulása esetén arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog korlátját képezi azonban, hogy az nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, illetőleg a hiányos személyes adatok – egyebek mellett pl. kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törlés joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől kérje a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés jogalapját képező hozzájárulását (vagy kifejezett hozzájárulását), és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik a közérdekből vagy jogos érdekből történő adatkezelése ellen, és valóban nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a közvetlen üzletszerzési érdekből történő adatkezelés ellen tiltakozik;
 4. a személyes adatokat az adatkezelő jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő egyéb adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Nem lehet az adatok törlését kérni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a tiltakozás jogszerű, helytálló-e vagy sem. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, úgy az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelő köteles tájékoztatni az érintettet arról előzetesen, amennyiben az adatkezelés korlátozását feloldja.

Az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Egyéb esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Panasz benyújtásának joga:

Az érintett jogosult arra, hogy amennyiben bármely fenti joga sérülne, úgy a felügyeleti hatósághoz címzett panaszt nyújtson be.

A felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 1363  Budapest, Pf.: 9., telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549 6838, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), ahol panaszt tehet, illetőleg bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén.

Tájékoztatjuk arról is, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte vagy annak közvetlen veszélye fennáll, illetve jogainak megsértése esetén közvetlenül bírósághoz is fordulhat.

Észrevételeit, kérdéseit, panaszát az adatvédelmi tisztviselőnek is jelezheti.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A fogalommeghatározások célja annak bemutatása, hogy kik a szabályozás alanyai, illetve a szabályrendszer egyes fogalmak alatt pontosan mit ért. Az alábbiakban a legfontosabb fogalmak kerülnek bemutatásra:

Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

Egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

Genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.

Biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. Adatkezelőnek jelen esetben a Habyt minősül. Adattovábbítás esetében a Címzett adatkezelőnek vagy adatfeldolgozónak minősülhet.

Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

Felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv. Jelen esetben felügyeleti hatóságnak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság minősül (1363 Budapest, Pf.:9., ugyfelszolgalat@naih.hu).

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

A személyes adatok kezelését a következő alapelvek alapján kell végezni, illetve az adatkezelő Habyt így végzi:

a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fenti rendelkezéseknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az adatkezelési tájékoztató utolsó módosításának időpontja: 

2023. január 2. napja.